คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

17 มีนาคม 2558

กิจกรรมรักธรรมชาติรักดารา 2557


เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมคนรักธรรมชาติ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้พาสมาชิกไปทำกิจกรรม รักธรรมชาติรักดารา ที่แก่งส้มแมว อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เด็กๆ ได้ชมธรรมชาติภูผา ป่าไม้ สายน้ำ ได้ทำการสำรวจสัตว์ต่างๆ ฝึกการใช้แผนที่ดาว การดูดาวเบื้องต้น สามารถชมภาพได้ที่
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com

นักเรียนได้คะแนน O-NET สูงสุด 2557

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมในความสามารถ ความตั้งใจเล่าเรียน ความขยันและความอดทนในการสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยในปีต่างๆ สามารถดูได้ที่นี่ คลิก http://www.wls.skn.go.th/finaltest/onet.html

เด็กหญิงเนาวทิพย์ น้อยบุญสุข ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 4 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เด็กชายนนทกานต์ วงศ์สวรรค์ ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 2 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย

เด็กหญิงบัณฑิตา สร้อยสุวรรณ ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 2 วิชา คือ สังคมศึกษา และสุขศึกษา พลศึกษา

เด็กหญิงวิวิศนา แก้วกระจ่าง ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงมลธิชา นพคุณ ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 1 วิชา คือ สุขศึกษา พลศึกษา

เด็กหญิงพิชชาภา จันทร์วงค์ ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 1 วิชา คือ สุขศึกษา พลศึกษา

21 ตุลาคม 2557

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา2557

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระมหากษัตริย์ไทย นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง นอกจากนี้ได้เข้าชมวังปลา และสวนนกของศูนย์ศิลปาชีพบางไทยอีกด้วย

17 ตุลาคม 2557

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2557


เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 โรเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ได้จัดทำโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งโครงการนี้ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี เป็นโครงการที่มุ่งฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ธรรมชาติพืช สัตว์ ป่าไม้และธรณีวิทยา จากแหล่งเรียนรู้จริง ในการนี้ได้จัดทำขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดสุทธิวาตวราราม และอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (น้ำตกเก้าชั้น) และธารน้ำร้อนบ่อคลึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ค่ายโครงงานประถมศึกษา 2557


เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงงาน ระดับประถมศึกษาขึ้นที่โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง และสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (แก่งส้มแมว) โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงงานประเภทสำรวจ การสำรวจ และการทำโครงงานประเภทสำรวจ อันเป็นพื้นฐานการจัดทำโครงงานประเภทอื่นๆ ในกลุ่มสาระอื่นๆ ด้วย รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนาน นักเรียนสามารถจัดทำโครงงานตามความสนใจได้อย่างดี

15 กรกฎาคม 2557

แห่เทียนพรรษา 2557

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคเงิน ในการจัดทำต้นเทียนและจัดหาเครื่องไทยทาน ขบวนแห่ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนทุกคน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม2557

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมพิธีบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารี ขึ้นในวันดังกล่าว  โดยมีนายเหรียญทอง  เรืองรอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองลูกเสือ เป็นประธานในพิธีโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง นายมัฆวาฬ จึงคงอนันต์ ผู้บังคับกองลูกเสือ เป็นผู้น้ำขบวนสวนสนาม ตอนบ่ายทำการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

18 มิถุนายน 2557

ประชุมผู้ปกครอง 2557

 
 

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่1 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของทางโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน โดยคุณเอกชัย เฮ้งเจริญสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนก็ได้จ่ายเงินค่าวัสดุประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้กับผู้ปกครองด้วย

รักธรรมชาติรักดารา 2556

 
 
 
 

โครงการรักธรรมชาติรักดารา ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินกิจกรรมขึ้นที่ แก่งส้มแมว ในวันที่ 22- 23 กุมภาพันธ์ 2557 ในกิจกรรมมีการสำรวจแมลงปอ กิจกรรมวาดภาพแมลงปอที่น่าสนใจ กิจกรรมการดูดาวและการใช้แผนที่ดาว การใช้กล้องโทรทัศน์ และกิจกรรมส่องสัตว์กลางคืน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ