คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

30 เมษายน 2555

สุดยอดนักเรียนป.6แห่งปี2554

บัดนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.ได้ประกาศผลการสอบระดับชาติ หรือ ONET ปีการศึกษา 2554 ทุกระดับชั้นแล้ว ปีนี้มีนักเรียนของเราทำคะแนนสูงสุดของโรงเรียนดังนี้
1. เด็กชายเดชากุล อิฐคลองครุ ได้คะแนนภาษาไทยร้อยละ 76.00

2. เด็กชายธีรภัทร ชีเจ็ดริ้ว ได้คะแนนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร้อยละ 78.00 และศิลปะร้อยละ 75.00

3. เด็กหญิงนุชนิสา ศรีรัตนวุฑฒิ ได้คะแนนวิทยาศาสตร์ร้อยละ 62.50

4. เด็กหญิงเกตุมณี ไกรสมุทร ได้คะแนนภาษาอังกฤษร้อยละ 60.00 และสุขศึกษา พลศึกษา ร้อยละ 82.00

5. เด็กชายสุธารักษ์ เล็กวิไล ได้คะแนนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 88.00

6. เด็กหญิงสุชาวดี ชีเจ็ดริ้ว ได้คะแนน สุขศึกษา พลศึกษา ร้อยละ 82.00

7. เด็กชายสมเดช พุทธกูล ได้คะแนน สุขศึกษา พลศึกษา ร้อยละ 82.00

8. เด็กชายณรงค์พล  ศรีอยู่พุ่ม ได้คะแนนคณิตศาสตร์ร้อยละ 75.00

นักเรียนทุกคนสามารถเข้าไปดูผลการสอบ และดาวน์โหลดใบประกาศผลสอบรายบุคคล ได้ที่ http://www.niets.or.th/  โดยคลิกที่ 


แล้วเลือกปีการศึกษา 2554 เลือกระดับชั้นเรียน และกรอกเลขประจำตัวประชาชน13 หลัก จากนั้นพิมพ์รหัสเข้าระบบตามที่ปรากฏให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่มสอบถาม