คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

บุคลากรของโรงเรียน

บุคลากรของโรงเรียน

ว่าง

นางนวลทิพย์ พวงไพโรจน์

ค.บ. นาฏศิลป์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายอรรณพ วิริยะสัจจะ
ค.บ.สังคมศึกษา
ศศ.ม. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายเหรียญทอง เรืองรอง

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ครู ชำนาญการ
นางทิพวรรณ ศรีอ่อน

ค.บ. นาฏศิลป์

ครู ชำนาญการพิเศษ
นายมัฆวาฬ จึงคงอนันต์

กศ.บ. ประถมศึกษา

ครู ชำนาญการพิเศษ
นางยุพดี สินธุ์เกษมสุข

กศ.บ. ชีววิทยา

ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวฐิตาภา สนั่นเอื้อ

ค.บ. ประถมศึกษา

ครู
นางจันทนา ทรงลักษณ์

ค.บ. ประถมศึกษา

ครูชำนาญการ
นางสาวภคพร บุญเกิด

ค.บ. สังคมศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ครู

นางสาวนัทธ์หทัย ธรรมสังวาลย์
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิภาวรรณ สมบูรณ์จันทร์

ค.บ. ปฐมวัย

ครู อัตราจ้าง
นายศตวรรษ เวียงนิล

ป.วช.


พนักงาน นักการภารโรง