คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

21 ตุลาคม 2557

ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา2557

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระมหากษัตริย์ไทย นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง นอกจากนี้ได้เข้าชมวังปลา และสวนนกของศูนย์ศิลปาชีพบางไทยอีกด้วย

17 ตุลาคม 2557

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2557


เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 โรเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ได้จัดทำโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งโครงการนี้ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี เป็นโครงการที่มุ่งฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ธรรมชาติพืช สัตว์ ป่าไม้และธรณีวิทยา จากแหล่งเรียนรู้จริง ในการนี้ได้จัดทำขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดสุทธิวาตวราราม และอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (น้ำตกเก้าชั้น) และธารน้ำร้อนบ่อคลึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ค่ายโครงงานประถมศึกษา 2557


เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงงาน ระดับประถมศึกษาขึ้นที่โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง และสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (แก่งส้มแมว) โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงงานประเภทสำรวจ การสำรวจ และการทำโครงงานประเภทสำรวจ อันเป็นพื้นฐานการจัดทำโครงงานประเภทอื่นๆ ในกลุ่มสาระอื่นๆ ด้วย รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการที่สนุกสนาน นักเรียนสามารถจัดทำโครงงานตามความสนใจได้อย่างดี