คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

22 มีนาคม 2554

ท็อป O-NET 2553 ป.6

เด็กหญิงธนภรณ์ นพคุณ TOP ภาษาไทย

เด็กหญิงสุวิมน ขาวเจริญ TOP สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เด็กชายอดิศักดิ์ บุญเฮ้า TOP คณิตศาสตร์

เด็กหญิงวาสนา อุปพันธ์พงศ์ชัย TOP คณิตศาสตร์

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วสมนึก TOP วิทยาศาสตร์

เด็กชายนันทวุฒิ หงษ์ประเสริฐ TOP สุขศึกษาและพลศึกษา

เด็กหญิงนฤมล นพคุณa TOP ศิลปะ

เด็กชายธวัชชัย ก่อกิจสุนทรสาร TOP การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เด็กชายทองชิว เพ็งบุญชู TOP ภาษาอังกฤษ

การสอบระดับชาติ หรือ Ordinary National Education Test หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2553 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 บัดนี้ผลการสอบได้ออกมาแล้ว นักเรียนสามารถดูได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของ สทศ.(http://www.niets.or.th/) และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของเรา ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ดังนี้
::: ภาษาไทย เด็กหญิงธนภรณ์ นพคุณ 55.00%
::: คณิตศาสตร์ เด็กชายอดิศักดิ์ บุญเฮ้า และเด็กหญิงวาสนา อุปพันธ์พงศ์ชัย 52.00%
::: วิทยาศาสตร์ เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วสมนึก 65.00%
::: สังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม เด็กหญิงสุวิมน ขาวเจริญ 76.00%
::: สุขศึกษาและพลศึกษา เด็กชายนันทวุฒิ หงษ์ประเสริฐ 90.00%
::: ศิลปะ เด็กหญิงนฤมล นพคุณ 85.00%
::: การงานอาชีพและเทคโนโลยี เด็กชายธวัชชัย ก่อกิจสุนทรสาร 100%
::: ภาษาอังกฤษ เด็กชายทองชิว เพ็งบุญชู 42.00%

ทัศนศึกษาแก่งส้มแมว2554


วันที่ 18 มีนาคม 2554 โรงเรียนของเราจัดโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ในปีนี้จัดไปที่แก่งส้มแมวและสวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ปีนี้เด็กๆ ทุกชั้นเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 จนถึง ป.6 ได้มีโอกาสทัศนศึกษากันทุกคน แก่งส้มแมวในเดือนมีนาคมปีนี้ สวยงามมากเนื่องจากก่อนวันเดินทางมีฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำในแก่งเพิ่มขึ้นจนพอเหมาะที่จะลงเล่นน้ำ รวมทั้งดอกไม้ป่านานาชนิด ก็กำลังชูช่อออกดอกสะพรั่งไปหมด นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ซึ่งอยูในบริเวณเดียวกันอีกด้วย