คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

15 พฤษภาคม 2555

สุดยอดนักเรียน ป.3 ปีการศึกษา 2554

ในการทดสอบระดับชาติ ( National Test หรือ NT) ในปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุด คือ เด็กหญิงภัทรวดี  จันทวงศ์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  71.11 ใน 3 วิชาที่สอบ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนด้วย