คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

28 กรกฎาคม 2554

วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยนายสุพร สินธารัตนะ ทำพิธีเปิดงาน เมื่อตอนเช้า และจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านภาษาไทย ปลูกจิตสำนึกถึงความเป็นไทย เช่น การประกวดเรียงความ การประกวดคัดลายมือ การขับเสภา ฯลฯ

18 กรกฎาคม 2554

ค่ายโครงงาน 2554

โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ได้ส่งนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 17 คน เข้ารับการฝึกอบรมและค่ายพักแรมโครงงาน ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนพัฒนาการศึกษา สพป.สมุทรสาคร ที่ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง และอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ราชบุรี เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554 ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และทักษะการทำโครงงาน ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ดูตนเอง และเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง นักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นแกนนำในการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงาน ในระดับโรงเรียนต่อไป