คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

28 กรกฎาคม 2554

วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยนายสุพร สินธารัตนะ ทำพิธีเปิดงาน เมื่อตอนเช้า และจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านภาษาไทย ปลูกจิตสำนึกถึงความเป็นไทย เช่น การประกวดเรียงความ การประกวดคัดลายมือ การขับเสภา ฯลฯ