คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

17 ตุลาคม 2557

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2557


เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 โรเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาการศึกษา ได้จัดทำโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งโครงการนี้ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 20 ปี เป็นโครงการที่มุ่งฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ธรรมชาติพืช สัตว์ ป่าไม้และธรณีวิทยา จากแหล่งเรียนรู้จริง ในการนี้ได้จัดทำขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดสุทธิวาตวราราม และอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (น้ำตกเก้าชั้น) และธารน้ำร้อนบ่อคลึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี