คำขวัญโรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง

17 มีนาคม 2558

นักเรียนได้คะแนน O-NET สูงสุด 2557

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมในความสามารถ ความตั้งใจเล่าเรียน ความขยันและความอดทนในการสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยในปีต่างๆ สามารถดูได้ที่นี่ คลิก http://www.wls.skn.go.th/finaltest/onet.html

เด็กหญิงเนาวทิพย์ น้อยบุญสุข ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 4 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เด็กชายนนทกานต์ วงศ์สวรรค์ ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 2 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย

เด็กหญิงบัณฑิตา สร้อยสุวรรณ ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 2 วิชา คือ สังคมศึกษา และสุขศึกษา พลศึกษา

เด็กหญิงวิวิศนา แก้วกระจ่าง ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงมลธิชา นพคุณ ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 1 วิชา คือ สุขศึกษา พลศึกษา

เด็กหญิงพิชชาภา จันทร์วงค์ ทำคะแนนสอบ O-NET สูงสุด 1 วิชา คือ สุขศึกษา พลศึกษา